Danh sách công đức xây dựng Quỹ họ Đồng TP. Chí Linh tại ĐH lần thứ nhất

Thứ bảy - 27/06/2020 12:21 774 0
Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh thông báo danh sách các tập thể, cá nhân công đức xây dựng Quỹ họ Đồng TP. Chí Linh tại Đại hội đại biểu Họ Đồng TP. Chí Linh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2024.
Trao thưởng khuyến học cho 13 cháu có thành tích trong học tập tại Đại hội
Trao thưởng khuyến học cho 13 cháu có thành tích trong học tập tại Đại hội
HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH
DANH SÁCH CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ VÀ CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH LẦN THỨ NHẤT NGÀY 24/11/ 2019
 
Số
TT

Họ và tên

 
Đơn vị Số Đại biểu Số tiền
1 Đồng Minh Đạt Tứ kỳ, Hải Dương 01 1.000.000
2 Đồng Thị Huyền Yên Bái 01 200.000
3 Đồng Văn Dân Thủy Nguyên, Hải Phòng 01 200.000
4 Đồng Văn Hộ Lạng Giang, Bắc Giang 01 200.000
5 Đồng Tố Hưng + Thủy Họ Đồng Tố Phả Lại 02 2.000.000
6 Đồng Thế Hiển Văn phòng Chủ Tịch nước 01 5.000.000
7 Đồng Minh Thiện Bến Tre 01 500.000
8 Đồng Lê Quân Sầm Sơn, Thanh Hóa 01 500.000
9 Đồng Minh Thông Hà Nội 01 200.000
10 Đồng Tố Chức Phả Lại 01 1.000.000
11 Đồng Bá Dùng Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
12 Đồng Bá Viên + Lý Khê Khẩu, Văn Đức 02 600.000
13 Đồng Bá Trận Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
14 Đồng Bá Hợi Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
15 Đồng Bá Quân Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
16 Đồng Bá Chuyển Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
17 Trần Thị La Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
18 Đồng Bá Trình Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
19 Đông Bá Sự Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
20 Đồng Bá Minh CB Địa chính Văn Đức 01 1.000.000
21 Đồng Bá Long CB TP Chí Linh 01 2.000.000
22 Đồng Thu TP Hải Dương 01 300.000
23 Đồng Kim Anh TP Hải Dương 01 300.000
24 Đồng Văn TP Hải Dương 01 300.000
25 Đồng Công TP Hải Dương 01 300.000
26 Đồng Bảo TP Hải Dương 01 300.000
27 Đồng Đại TP Hải Dương 01 300.000
28 Chi Đồng Hữu An Giáp, Tứ Kỳ 14 1.400.000
29 Họ Đồng Tố Cổ Thành, Phả Lại 33 10.800.000
30 Đồng Nghi + Đồng Huyền Sông Công, Thái Nguyên 02 500.000
31 Đồng Tố Hậu Họ Đồng Tố  Phả Lại 01 300.000
32 Đồng Thị Oanh Họ Đồng Tố  Phả Lại 01 300.000
33 Đồng Tố Anh Họ Đồng Tố  Phả Lại 01 300.000
34 Đồng Tố Hợp Họ Đồng Tố  Phả Lại 01 300.000
35 Đồng Tố Học Họ Đồng Tố  Phả Lại 01 300.000
36 Đồng Văn Thuận Khê Khẩu, Văn Đức 01 1.000.000
37 Đồng Văn Thuần Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
38 Ban Liên lạc   Họ Đồng Việt Nam 01 2.000.000
39 Đồng Xuân Thụ Tổng thư ký BLL 01 7.000.000
40 Đồng Thế Quế Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
41 Đồng Bá Đáp Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
42 Họ Đồng Gia Bình, Bắc Ninh 06 1.000.000
43 Văn Đồng Hà Nội 01 500.000
44 Đồng Huyền Đại Từ, Thái Nguyên 01 500.000
45 Đoàn Họ Đồng Tứ Kỳ Hải Dương 05 1.000.000
46 Đồng Thị Doan Khê Khẩu, Văn Đức 01 500.000
47 Đồng Thị Ngân Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
48 Đồng Văn Đoàn Khê Khẩu, Văn Đức 01 500.000
49 Đoàn Họ Đồng Đăng Cổ Châu 09 3.500.000
50 Đồng Bá Đúng Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
51 Đồng Bá Nam Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
52 Đồng Bá Đệ Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
53 Đồng Bá Lục Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
54 Đồng Thị Mơ Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
55 Dương Thị Đoàn (Bông ) Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
56 Đồng Văn Lực Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
57 Đồng Bá Thanh Khê Khẩu, Văn Đức 01 1.000.000
58 Họ Đồng Văn Cổ Thành 04 1.200.000
59 Đồng Thế Cậy Sao Đỏ 01 1.000.000
60 Đồng Thế Hà ( Hữu ) Sao Đỏ 01 500.000
61 Đồng Đức Cần An Hồng,  Hải Phòng 01 1.000.000
62 Đồng Đức + Đồng Kim Hà Tĩnh + Nghệ An 02 500.000
63 Đồng Bá Định Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
64 Đồng Bá Đoán Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
65 Đồng Bá Lương Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
66 Đồng Bá Tùng Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
67 Đồng Đăng Cao TP Hồ Chí Minh 01 1.000.000
68 Đồng Văn Chánh TP Hồ Chí Minh 01 1.000.000
69 Đồng Công Bằng TP Hồ Chí Minh 01 1.000.000
70 Đồng Quang Chính TP Hồ Chí Minh 01 1.000.000
71 Đồng Văn Bảo Vũng Tầu 01 1.000.000
72 Đồng Bá Hiền Khê Khẩu, Văn Đức 01 500.000
73 Đồng Văn Định Khê Khẩu, Văn Đức 01 300.000
74 Đồng Thị Mát Đồng Văn, Văn Đức 02 600.000
75 Trần Thị Thanh Đồng Bá Văn Đức 01 300.000
76 Nguyễn Thị Nụ Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
77 Đồng Văn Thông Đồng Văn, Văn Đức 03 900.000
78 Đồng Thế Trắc Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
79 Đồng Văn Sỹ Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
80 Đồng Văn Có Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
81 Đồng Thế Tuấn Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
82 Đồng Bá Cánh Đồng Bá Văn Đức 01 300.000
83 Đồng Bá Minh Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
84 Đồng Văn Toản Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
85 Đồng Thị Giang Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
86 Đồng Văn Nguyên Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
87 Đồng Thị Bảo Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
88 Đồng Văn Tháp Mười Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
89 Đồng Thị Hiên ( Gieo ) Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
90 Đồng Văn Long Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
91 Đồng Thị Ngân Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
92 Đồng Văn Đức Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
93 Đồng Bá Cừ Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
94 Hoàng Thị Xuân Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
95 Đồng Văn Vạn Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
96 Đồng Thị Thịnh Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
97 Đồng Văn Mến Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
98 Đồng Thị Liên Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
99 Đồng Thị Lan Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
100 Nguyễn Thị Lập Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
101 Đồng Văn Nam Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
102 Đồng Văn Ánh Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
103 Nguyễn Thị Tuyến Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
104 Đồng Văn Lâm Đồng Văn, Văn Đức 01 1.000.000
105 Đồng Văn Trưởng Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
106 Đồng Văn Toàn Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
107 Đồng Bá Chinh Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
108 Đồng Bá Tuấn Đồng Bá, Văn Đức 01 500.000
109 Họ Đồng Công Liên Hòa, Kim Thành HD 06 600.000
110 Đồng Xuân Thụ Đồng Thế Văn Đức 01 500.000
111 Đồng Thế Hiệp Đồng Thế Văn Đức 01 500.000
112 Đồng Thế Linh Đồng Thế Văn Đức 03 1.000.000
113 Đồng Văn Quyết Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
114 Đồng Văn Vũ Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
145 Đồng Văn Hiếu Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
116 Đồng Anh Tuấn Hà Nội 01 200.000
117 Đồng Văn Lan Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
118 Đồng Thế Trung Đồng Thế , Văn Đức 01 500.000
119 Bùi Thị Vân Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
120 Nguyễn Thị Tới Đồng Văn Văn Đức 01 300.000
121 Đồng Minh Phương Kim Thành 03 500.000
122 Đồng Bá Năm Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
123 Đồng Bá Lăng Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
124 Đồng Thị Nhật Đồng Bá, Văn Đức 01 500.000
125 Đồng Thị Năm Hải Dương 01 500.000
126 Đồng Bá Nghĩa Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
127 Đồng Hồng Tô An Dương, Hải Dương 03 300.000
128 Đồng Thế Định Đồng Thế, Văn Đức 01 300.000
129 Đồng Thế Hùng Đồng Thế , Văn Đức 01 300.000
130 Gia tộc họ Đồng Văn Phao Sơn, Phả Lại 12 4.200.000
131 Đồng Duy Tân Phao Sơn, Phả Lại 01 1.000.000
132 Đồng Bá Binh Đồng Bá, Văn Đức 01 1.000.000
133 Đồng Thị Chạm Cộng Hòa 01 500.000
134 Đồng Thị Mùa Đồng Thế, Văn Đức 01 300.000
135 Đồng Thị Kiểm Đồng Thế, Văn Đức 01 300.000
136 TS. Đồng Xuân Thành Phó Ban LL họ Đồng VN 01 500.000
137 Đồng Mạnh Cường Hoàng Hoa Thám 01 300.000
138 Đồng Thị Phiên Hoàng Hoa Thám 01 300.000
139 Đồng Thị Xuyến Hoàng Hoa Thám 01 300.000
140 Đồng Ngọc Ninh Hà Nội 01 200.000
141 Đồng Thị Ngọc Dung Hà Nội 01 200.000
142 Công ty CP Bê tông Sao Đỏ 01 1.000.000
143 Đoàn Họ Đồng Hải Phòng và phụ cận 73 7.300.000
144 Đồng Xuân Khi Hải Dương 01 300.000
145 Gia tộc Họ Đồng Nhân Liên Hòa, Kim Thành 04 1.000.000
146 Đồng Ngọc Lan Thủy Nguyên, Hải Phòng 07 1.400.000
147 Đồng Thế Sơn Bến Tắm, Chí Linh 01 500.000
148 Khách sạn Sao Đỏ 01 1.000.000
149 Đồng Văn Hùng Thành phố HCM 01 1.000.000
150 Đồng Văn Mạnh Thành phố HCM 01 1.000.000
151 Đồng Thị Lý Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
152 Đồng Văn Ninh Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
153 Đoàn Họ Đồng Cảnh Dương, Quảng Bình 12 3.000.000
154 Đồng Văn Dũng Đồng Văn, Văn Đức 01 300.000
155 Đồng Thế Huy Đồng Thế , Văn Đức 01 2.000.000
156 Đồng Thị Hương Đồng Thế , Văn Đức 01 2.000.000
157 Đồng Văn Hữu Đồng Văn, Văn Đức 01 500.000
158 Đồng Bá Nước Đồng Bá, Văn Đức 01 500.000
159 Đồng Văn Ích Ban LL họ Đồng VN 01 500.000
160 Đồng Bá Phòng Mạo Khê 01 500.000
161 Đồng Đăng Dũng Cổ Thành 01 500.000
162 Đồng Đăn Kiên Cổ Thành 01 500.000
163 Đoàn Họ Đồng Hưng Đạo 07 3.500.000
164 Đồng Ngọc Thủy Kim Thành, Hải Dương 01 500.000
165 Đồng Bảo Hà Nội 01 1.000.000
166 Đồng Bá Kiên Đồng Bá, Văn Đức 01 300.000
167 Đồng Tố Nghĩa Đồng Tố, Phả Lại 01 1.000.000
168 Đồng Tố Kim Đồng Tố, Phả Lại 01 300.000
169 Hải , Thọ, Toản Câu LBDNHĐ Hà Nội 03 3.000.000
170 Đồng Văn Cường Mạo Khê, Quảng Ninh 01 1.000.000
171 Đồng Tố Hiếu Đồng Tố, Phả Lại 01 2.000.000
172 Đồng Thị Liên Hoa Thám, Chí Linh 01 300.000
173 Đồng Thị Mơ Hoa Thám, Chí Linh 01 300.000
174 Đồng Thị Thu Hoa Thám, Chí Linh 01 300.000
175 Đồng Thế Hưng Trưởng tộc Đồng Thế VĐ 01 1.000.000
176 Đồng Bá Anh Hoa Thám, Chí Linh 01 300.000
177 Đồng Thanh Phấn Mạo Khê, Quảng Ninh 01 1.000.000
178 Đồng Chiến ( Chọc) Hải Phòng 01 1.000.000
179 Đồng Xuân Thọ Nghệ Tĩnh 08 3.000.000
180 Đồng Tố Hưng ( GV) Đồng Tố, Phả Lại 06 1.500.000
181 Thích Thanh Hiền Chùa Sùng Phả Lại 01 500.000
182 Đồng Văn Kiệt Đồng Văn, Phao Sơn 01 3.000.000
183 Đồng Bá Sáng Đồng Bá, Văn Đức 01 10.000.000
184 Đồng Thế Triệu C/ty CPTM Đại Dương 01 10.000.000
185 Đồng Thế Đại Con anh Triệu 01 2.000.000
186 Đồng Thị Hương Con anh Triệu 01 2.000.000
  Cộng:   382 171.200.000
 
Tổng cộng số tiền mặt thu được từ Đại Hội Họ đồng Thành Phố Chí Linh lần thứ nhất ngày 24/11/2019 là: 171.200.000 đồng; bằng chữ: ( Một trăm bẩy một triệu, hai trăm nghìn đồng ).
         
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Tác giả bài viết: Đồng Bá Tuyến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây