Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh

Thứ bảy - 27/06/2020 11:17 1.167 0
Được sự thống nhất của các đại biểu tham dự, ngày 24/11/2019, Đại hội đại biểu họ Đồng thành phố Chí Linh lần thứ I, nhiệm kì 2019-2024 đã thống nhất thành lập Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh.
Ban Chấp hành Ban Liên lạc họ Đồng TP. Chí Linh, nhiệm kỳ 2019-2023
Ban Chấp hành Ban Liên lạc họ Đồng TP. Chí Linh, nhiệm kỳ 2019-2023
HỌ ĐỒNG VIỆT NAM
BLL HỌ ĐỒNG TP. CHÍ LINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY CHẾ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH
 

LỜI NÓI ĐẦU
          Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, cùng với Họ Đồng Việt Nam nói chung, những người mang họ Đồng ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã luôn đồng hành cùng với bách gia trăm họ trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, đã có nhiều người con mang họ Đồng ở Chí Linh là người có công với dân, với nước đã và đang làm rạng danh đất Việt và tộc họ. Trong thời đại mới, những người mang họ Đồng ở Chí Linh cũng có: “Gương bao người anh hùng hy sinh, gương những người con trên nhiều lĩnh vực, làm vẻ vang danh tiếng họ Đồng”.
Do hoàn cảnh lịch sử, nguồn gốc các nhánh họ Đồng ở Chí Linh đều chưa được nghiên cứu và tìm hiểu rõ ràng. Với mong muốn tìm hiểu và kết nối dòng tộc, vào những năm cuối thập niên 1980, họ Đồng tại Hải Phòng và Hải Dương đã có phong trào kết nối do sự khởi xướng của ông Đồng Chí Nam cùng ông Đồng Tố Kim. Đầu thập niên 90, các thành viên sáng lập đã thành lập Ban liên lạc họ Đồng Hải Dương và Hải Phòng do ông Đồng Chí Nam là Trưởng Ban liên lạc, ông Đồng Tố Kim là Thư ký.
Hưởng ứng nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Đồng Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức ngày 26/4/2015 tại Hà Nội, phòng trào kết nối dòng tộc ở 8 nhánh họ Đồng Chí Linh diễn ra mạnh mẽ. Ngày 27/3/2016, Ban Liên lạc lâm thời họ Đồng Chí Linh thành lập gồm 9 người do ông Đồng Tố Kim làm Trưởng ban. Ngày 23/6/2019, Ban Liên lạc lâm thời được kiện toàn và bầu bổ sung gồm 18 thành viên do ông Đồng Tố Tuế làm Trưởng ban. Ban liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh có sự tham gia của 8 nhánh họ Đồng trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đó là:
1. Nhánh họ Đồng Bá ở KDC Khê Khẩu, phường Văn Đức;
2. Nhánh họ Đồng Văn ở KDC Khê Khẩu, phường Văn Đức;
3. Nhánh họ Đồng Thế ở KDC Khê Khẩu, phường Văn Đức;
4. Nhánh họ Đồng Tố ở phường Cổ Thành - Phả Lại;
5. Nhánh họ Đồng Đăng ở KDC Cổ Châu, phường Cổ Thành;
6. Nhánh họ Đồng Văn ở KDC Phao Sơn, phường Phả Lại;
7. Nhánh họ Đồng Văn ở KDC Nam Gián, phường Cổ Thành;
8. Nhánh họ Đồng Văn ở thôn Dược Sơn, xã Hưng Đạo.
Được sự thống nhất của các đại biểu tham dự, ngày 24/11/2019, Đại hội đại biểu họ Đồng thành phố Chí Linh lần thứ I, nhiệm kì 2019-2024 đã thống nhất thành lập Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thông qua Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh.
Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tôn chỉ, mục đích hoạt động
1.1. Ban Liên lạc (BLL) họ Đồng thành phố Chí Linh là một tổ chức xã hội dòng họ được xây dựng trên cơ sở tự nguyện từ các chi họ và những người mang họ Đồng, đang sinh sống hoặc có nguồn gốc xuất xứ từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước Việt Nam, theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh.
1.2. Mục đích tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh là:
+ Kết nối các chi họ và những người mang họ Đồng, đang sinh sống hoặc có nguồn gốc xuất xứ từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, có cùng chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, tri ân tiên tổ và các bậc tiền bối của dòng tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng họ Đồng Chí Linh ngày càng đoàn kết và phát triển.
+ Giáo dục các thế hệ đi sau học tập, giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng họ, giúp nhau phát triển kinh tế; khuyến học khuyến tài; vinh danh những người họ Đồng có công với dân, với nước.
Điều 2. Cơ cấu tổ chức
2.1. BLL họ Đồng Thành phố Chí Linh là một thành viên có trách nhiệm trong BLL họ Đồng Việt Nam.
2.2. BLL họ Đồng Thành phố Chí Linh có Ban Cố vấn, Ban chấp hành BLL, Thường trực BLL và các bộ phân chuyên trách trực thuộc Ban chấp hành BLL.
Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Liên lạc
            3.1. BLL họ Đồng thành phố Chí Linh là tổ chức đại diện cho cộng đồng những người mang họ Đồng đang sinh sống hoặc có nguồn gốc xuất xứ từ Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
            3.2. BLL họ Đồng thành phố Chí Linh có nhiệm vụ phối hợp với BLL họ Đồng Việt Nam và các chi họ Đồng thành phố Chí Linh thực hiện các hoạt động của họ Đồng thành phố Chí Linh, nhằm:
            - Kết nối, gắn kết và hỗ trợ hoạt động cho các chi họ Đồng tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Xây dựng, củng cố Hội đồng gia tộc, Trưởng tộc tại các chi họ Đồng ở thành phố Chí Linh nhằm thống nhất về mặt tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi họ.
            - Gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, động viên cộng đồng dòng họ tích cực làm tròn nghĩa vụ với dòng họ, địa phương, đất nước và dân tộc.
- Khuyến học, khuyến tài; khuyến khích phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng đem hết tài năng, trí tuệ và sức lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng dòng họ, xây dựng đất nước.
- Bảo tồn các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của cộng đồng những người mang họ Đồng tại Thành phố Chí Linh.
Chương II.
PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Điều 4. Ban Chấp hành Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh
4.1. Ban chấp hành BLL họ Đồng thành phố Chí Linh là một tập thể thống nhất, bao gồm: Trưởng ban, các Phó trưởng ban, Thư ký BLL và các Ủy viên.
Thành viên Ban Chấp hành là những người có tâm huyết, nhiệt tình với hoạt động của dòng họ, có sức khoẻ và có điều kiện tham gia các hoạt động của BLL họ Đồng Chí Linh. Tùy tình hình thực tế, hàng năm, trong các kỳ họp toàn thể, Ban Chấp hành có thể điều chỉnh, kiện toàn một số thành viên để hoạt động được hiệu quả.
4.2. Thành viên Ban Chấp hành bao gồm:
+ Các thành viên Thường trực BLL.
+ Các Uỷ viên đại diện cho các chi họ Đồng ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Trưởng tộc hoặc Chủ tịch, thành viên Hội đồng Gia tộc các nhánh họ); các cá nhân, doanh nhân, thành viên ưu tú có nhiều tâm huyết, thành đạt từ các chi họ.
4.3. Mọi quyết định của Ban Chấp hành BLL đều phải được bàn bạc dân chủ và thống nhất trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.
Điều 5. Thường trực Ban Liên lạc
5.1. Thường trực BLL bao gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký BLL do Đại hội đại biểu họ Đồng thành phố Chí Linh bầu trực tiếp tại Đại hội đại biểu họ Đồng thành phố Chí Linh. Thành viên Thường trực BLL phải là thành viên của Ban Chấp hành Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh.
Thường trực BLL, có nhiệm vụ giải quyết công việc của Ban Chấp hành trong thời gian giữa hai kỳ họp.
5.2. Thường trực BLL họp thường kỳ một tháng một lần; Ban Chấp hành họp ba tháng một lần và tổ chức họp bất thường khi có các công việc đột xuất cần hội ý, thống nhất và triển khai.
5.3. Thường trực BLL chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung các văn kiện, tài liệu, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; chương trình kế hoạch công tác nhiệm kỳ; báo cáo thu chi tài chính; các loại văn bản có tính chất Quy định, Hướng dẫn, Giới thiệu,… để Hội nghị Ban Chấp hành hoặc Đại hội Đại biểu họ Đồng thành phố Chí Linh thông qua.
5.4. Nhiệm vụ của các thành viên Thường trực BLL:
- Trưởng Ban là người phụ trách chung, có trách nhiệm cùng với Thường trực của BLL bảo đảm sự hoạt động của Ban Chấp hành theo đúng Quy chế này, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Phó Ban thường trực có trách nhiệm giúp Trưởng Ban điều hành một số hoạt động của Thường trực BLL theo sự phân công của Trưởng Ban. Thay mặt Trưởng Ban điều hành các hoạt động của Thường trực BLL khi Trưởng Ban vắng mặt hoặc được ủy quyền.
- Các Phó Ban có trách nhiệm giúp Trưởng Ban điều hành một số hoạt động của Ban Chấp hành theo sự phân công của Trưởng Ban. Các Phó Ban chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo về tình hình và trao đổi kết quả công việc cho Trưởng Ban.
- Thư ký BLL có nhiệm vụ dự thảo kế hoạch công tác của Thường trực BLL trong từng giai đoạn nhất định; phối hợp với các thành viên trong Thường trực BLL để tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được Ban Chấp hành thông qua; điều hành và giải quyết các công việc hàng ngày của Thường trực BLL.
- Các Ủy viên BLL thực hiện những nhiệm vụ của chức danh được ghi trong Điều 3, Điều 8, Điều 9, Điều 11, Điều 12 của Quy chế này; đồng thời thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian nhất định do Thường trực BLL giao, sau khi đã bàn bạc thống nhất với từng thành viên.
Điều 6. Ban Cố vấn
6.1. Ban Cố vấn do Thường trực BLL lựa chọn, suy tôn từ các cụ cao niên, có nhiều tâm huyết, đã từng giữ các chức danh, chức vụ; được xã hội, cộng đồng dòng họ công nhận, tôn vinh; đại diện trưởng họ, hội đồng gia tộc các chi họ.
6.2. Ban Cố vấn có nhiệm vụ tham mưu, cố vấn và hỗ trợ giúp Thường trực BLL trong công tác tổ chức, nhân sự, văn hóa và định hướng hoạt động của BLL.
Điều 7. Đại hội Đại biểu họ Đồng Thành phố Chí Linh  
7.1. Đại hội Đại biểu họ Đồng Thành phố Chí Linh tổ chức 05 năm/1 lần.
7.2. Thành phần dự Đại hội bao gồm:
- Đại biểu trong Ban Cố vấn, Ban Chấp hành BLL họ Đồng thành phố Chí Linh.
- Đại biểu tiêu biểu được cử từ các chi họ thuộc họ Đồng Thành phố Chí Linh. Số lượng sẽ được phân bổ trên cơ sở thực tế và tỷ lệ số nhân khẩu của từng chi họ.
- Đại biểu Khách mời.
7.3. Nhiệm vụ của Đại hội Đại biểu:
            - Kiểm điểm và đánh giá tình hình hoạt động của BLL trong nhiệm kỳ cũ và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo.
            - Thống nhất, biểu quyết thông qua, hoặc điều chỉnh Quy chế Tổ chức và hoạt động của BLL họ Đồng Thành phố Chí Linh; đóng góp, sửa đổi Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Họ Đồng Việt Nam (nếu có).
            - Bầu Ban Chấp hành, Thường trực BLL nhiệm kỳ mới.
            - Tuyên dương, Vinh danh, Khen thưởng, Khuyến học, Chúc thọ (nếu phù hợp).
            - Giao lưu, kết nối để tăng cường sự đoàn kết giữa các chi họ và trong dòng họ.
            - Liên hoan đoàn viên.
Điều 8. Các Bộ phận chuyên trách
8.1. Tùy vào tình hình hoạt động thực tế, Thường trực BLL sẽ xem xét quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho một số Bộ phận chuyên trách, giúp Thường trực BLL thực hiện một số công việc có tính chuyên sâu, độc lập, đáp ứng yêu cầu hoạt động của BLL họ Đồng thành phố Chí Linh.
8.2. Các Bộ phận bao gồm:
+  Bộ phận Phụ trách công tác tổ chức, nhân sự, có trách nhiệm kết nối, các chi họ; tổ chức các cuộc họp của BLL; tổ chức giao lưu giữa các chi họ và tham gia các hoạt động của BLL họ Đồng Việt Nam và các nhánh họ Đồng khác trên toàn quốc; tổ chức đón tiếp các đoàn khách; thăm hỏi hiếu hỷ thành viên các chi họ Đồng thành phố Chí Linh; đồng thời hỗ trợ các chi họ Đồng tổ chức các hoạt động của chi họ
+ Bộ phận Phụ trách Thi đua khen thưởng có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên dương, vinh danh, mừng thọ, khuyến học, khuyến tài, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn của các chi họ và tham gia các hoạt động xã hội khác.
+ Bộ phận Phụ trách Thông tin, Truyền thông thực hiện biên tập, quản trị, quảng bá các hoạt động của các chi họ và BLL họ Đồng thành phố Chí Linh trên các trang thông tin của BLL. Thực hiện biên tập, phát hành các ấn phẩm của BLL họ Đồng thành phố Chí Linh
+ Bộ phận Phụ trách Tư liệu, Phả tộc chịu trách nhiệm nghiên cứu, sưu tầm, quản lý và giới thiệu các Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước của các chi họ Đồng; nghiên cứu, biên soạn, hướng dẫn các chi họ Đồng về nội dung và cách thức tục biên hoặc lập mới Tộc phả, Gia phả, Quy ước, Tộc ước; giúp đỡ các dòng họ sưu tầm tài liệu, kết nối các dòng họ có chung nguồn gốc.
+ Bộ phận Phụ trách Tài chính có trách nhiệm vận động, kêu gọi tài trợ, tổ chức xây dựng và quản lý Quỹ họ Đồng thành phố Chí Linh.
+ Bộ phận kết nối Doanh nghiệp – Doanh nhân, thành viên ưu tú tập hợp các thành viên là những doanh nghiệp, doanh nhân, các cá nhân thành đạt, thành viên ưu tú trong các chi họ Đồng thành phố Chí Linh, cùng nhau kết nối, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ hoạt động cho BLL họ Đồng thành phố Chí Linh.
+ Các bộ phận khác khi thấy cần thiết.
8.3. Các bộ phận chuyên trách trên hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban và Thường trực BLL và có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn.
Chương III.
THU CHI TÀI CHÍNH
Điều 9. Quỹ họ Đồng thành phố Chí Linh
            9.1. BLL họ Đồng thành phố Chí Linh duy trì hoạt động thông qua việc xây dựng và vận hành Quỹ họ Đồng thành phố Chí Linh
9.2. Các nguồn thu của Quỹ họ Đồng thành phố Chí Linh:
            - Kinh phí đóng góp hàng năm của các chi họ và các Thành viên trong Ban Chấp hành BLL.
- Tiền thu được do sự ủng hộ, tài trợ hoặc công đức của các cá nhân và tập thể; các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài dòng họ.
- Tiền thu từ hoạt động phát hành các ấn phẩm và các nguồn thu hợp pháp khác.
9. 3. Các khoản chi từ Quỹ họ Đồng thành phố Chí Linh:
- Chi cho các cuộc hội họp của Ban Chấp hành, Thường trực BLL;
- Chi cho các cuộc hành hương, dự các lễ giỗ Tổ, khánh thành từ đường, dự các cuộc họp ở các chi họ hoặc các chuyến đi làm việc họ khác;
- Chi cho việc thăm hỏi, phúng viếng con trai, con dâu, con gái đang theo giỗ các chi họ từ đủ 18 tuổi trở lên theo quy định;
- Chi cho việc tuyên dương, vinh danh, khen thưởng, khuyến học – khuyến tài, mừng thọ người cao tuổi theo quy định;
- Chi cho việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng dòng tộc, những người có thành tích đặc biệt được Nhà nước vinh danh trên các lĩnh vực, những người được bầu hoặc bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng;
- Chi cho văn phòng phẩm, in ấn tài liệu và bưu điện phí;
- Các khoản chi thường xuyên khác.
Điều 10. Nguyên tắc thực hiện công tác tài chính
- Bộ phận phụ trách tài chính của BLL có trách nhiệm vận động, kêu gọi tài trợ, tổ chức xây dựng và quản lý Quỹ họ Đồng thành phố Chí Linh.
- Tất cả các việc thu chi của các Quỹ đều phải thực hiện trên nguyên tắc tài chính công khai theo đúng quy định của Nhà nước. Phải minh bạch trong thanh toán bằng các chứng từ hoá đơn, chứng từ theo quy định.
- Hàng năm, bộ phận phụ trách tài chính phải có văn bản báo cáo Thường trực BLL phê duyệt về quyết toán thu chi năm trước và về dự toán kinh phí hoạt động năm sau vào kỳ họp đầu tiên năm sau của năm báo cáo tài chính.
Chương IV.
KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm
11.1. Các nhánh họ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của họ Đồng thành phố Chí Linh sẽ được Thường trực BLL xem xét tuyên dương, vinh danh, khen thưởng. Hình thức khen tặng có thể là Giấy khen hoặc Bằng Vinh danh trong các cuộc họp, hội nghị hoặc tại Đại hội Đại biểu của Ban Liên lạc họ Đồng thành phố Chí Linh.
11.2. Các thành viên BLL nếu vi phạm pháp luật của Nhà nước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt, tham ô tài chính, tài sản của BLL và các thành viên trong các chi họ; Phát ngôn thiếu văn hóa, tuyên truyền gây chia rẽ, hoài nghi, làm mất đoàn kết nội bộ, có việc làm trái với luân thường, đạo lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của BLL họ Đồng thành phố Chí Linh sẽ có các hình thức xử lý phù hợp, tùy theo mức độ vi phạm.
Điều 12. Hiệu lực của bản Quy chế
12.1. Bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của BLL họ Đồng thành phố Chí Linh này gồm 4 chương, 12 điều, đã được các thành viên của Ban Chấp hành, Thường trực BLL, Trưởng tộc và đại diện Hội đồng Gia tộc của các chi họ Đồng thành phố Chí Linh đóng góp ý kiến hoàn thiện và được Đại hội đại biểu họ Đồng thành phố Chí Linh lần thứ nhất, thông qua ngày 24/11/2019.
12.2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của BLL họ Đồng thành phố Chí Linh có giá trị thi hành từ ngày 24/11/2019. Thường trực BLL chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện bản Quy chế này
12.3. Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Họ Đồng thành phố Chí Linh này sẽ được điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Thường trực BLL có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và thông báo trên các trang thông tin của họ Đồng thành phố Chí Linh, cho các thành viên Ban Chấp hành BLL, đại diện các chi họ Đồng thành phố Chí Linh được biết và thực hiện./.

BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Tác giả bài viết: Ban Liên lạc Họ Đồng TP. Chí Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây